Bài tập câu điều kiện loại 1 và 2 có đáp án

      50

Câu điều kiện là một trong những Một trong những công ty điểm ngữ pháp quan trọng vào giờ đồng hồ Anh. Thực hành các dạng bài bác tập câu ĐK một số loại 1, 2, 3 giúp cho bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng về mệnh đề If, đạt được điểm trên cao vào kỳ thi.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 và 2 có đáp án

> Hiểu rõ hơn về Mệnh đề dục tình - Relative sầu clauses

> Quy tắc phát âm với viết ngày tháng tiếng Anh

*

Làm những bài tập câu điều kiện sẽ giúp chúng ta làm rõ rộng về công ty điểm ngữ pháp này

Nếu chúng ta vẫn tồn tại mơ hồ nước về hồ hết kim chỉ nan của mệnh đề IF, chúng ta có thể xem lại kiến thức và kỹ năng TẠI ĐÂY. 

Hãy cùng Kênh Tuyển Sinch hợp tác vào ôn luyện cùng với những bài tập sau đây nhé!

Bài tập câu điều kiện loại 1

EXERCISE 1: Put the verbs in the brackets in the correct tense

If I (lớn study)______________, I (to lớn pass) ______________the exams. If the sun (khổng lồ shine)______________, we (to lớn walk)______________inkhổng lồ town. If he (to lớn have)______________a temperature, he (khổng lồ see)______________the doctor. If my friends (to lớn come)______________, I (lớn be)______________very happy. If she (to earn)______________a lot of money, she (khổng lồ fly)______________to lớn New York. If we (khổng lồ travel)______________khổng lồ London, we (lớn visit)______________the museums. If you (to lớn wear)sandals in the mountains, you (lớn slip)______________on the rocks. If Rita (to forget)______________her homework, the teacher (khổng lồ give)______________her a low mark. If they (to go)______________to the disco, they (lớn listen)______________to lớn loud music. If you (khổng lồ wait)______________a minute, I (lớn ask)______________my parents If you (eat) _____________an ice-cream, I (have) _____________a hot chocolate. If she (need) _____________a computer, her brother (give) _____________her his computer. If we (have / not) _____________time this afternoon, we (meet) _____________ He (talk)_____________to lớn her if you (want / not)_____________to lớn bởi it. You (win / not) _____________the game if you (know / not)_____________the rules.

EXERCISE 2: Using the given information, make conditional sentences using “IF”

Go lớn Corfu. You will lượt thích it.

→ If you _____________________________________________

Don"t hurry. You will not make mistakes.

→ Unless you _____________________________________________

Will you see her? Say hello to lớn her.

→ If you _____________________________________________

Be careful. You will not fall down.

→ Provided that _____________________________________________

You mustn"t panic. You will manage it.

→ If you _____________________________________________

She can"t give sầu it up. She will succeed.

→ In case _____________________________________________

bài tập câu điều kiện nhiều loại 2 

Complete the Conditional Sentences (Type II) by putting the verbs into lớn the correct size. Use conditional I with would in the main clause.

Xem thêm: Đi Tìm Sự Thật"Công Ty Bảo Hiểm Manulife Lừa Đảo Khách Hàng"

If he (start) __________ at once, he (arrive)__________ there by midday.  Tom (be)__________ sick if he (eat) __________ all those chocolates.  If I (lose)__________ my glasses, I (not be)__________ able to read.  You (become)__________ ill if you (forget)__________ your jacket. If the weather (get)__________ colder, I (buy)__________ a new coat.  If we (have)__________ a yacht, we (sail)__________the seven seas.  If he (have)__________more time, he (learn)__________karate. If they (tell)__________their father, he (be)__________very angry. She (spend)__________a year in the USA if it (be)__________easier khổng lồ get a green thẻ. If I (live)__________on a lonely isl&, I (run)__________around naked all day. We (help)__________ you if we (know)__________ how. My brother (buy)__________a sports car if he (have)__________the money. If I (feel)__________better, I (go) __________khổng lồ the cinema with you. If you (go)__________by xe đạp more often, you (be / not)__________so flabby. She (not / talk)__________lớn you if she (be)__________mad at you. If I (be) __________you, I (get) __________a new job. If he ___________(be) younger, he (travel)__________ more. If we (notbe)__________ friends, I (be) __________angry with you. If I (have) __________enough money, I (buy)__________a big house. If she (notbe) __________always so late, she (be) __________promoted. If we (win) __________the lottery, we ___________ (travel) the world. If you (have)__________ a better job, we (be)__________ able to lớn buy a new oto If I (speak)__________ perfect English, I (have) __________a good job. If we (live)__________ in Mexico, I (speak) __________Spanish. If she (pass)__________ the exam, she __________ (be) able lớn enter university. She (be)__________ happier if she (have)__________ more friends. We (buy)__________ a house if we (decide)__________ to lớn stay here. They (have)__________ more money if they __________ (not / buy) so many clothes We (come)__________ khổng lồ dinner if we __________ (have) time. She (call)__________ hyên if she (know)__________ his number. They (go)__________ khổng lồ Spain on holiday if they (like)__________ hot weather. She (pass) __________the exam if she __________ (study) more. I (marry)__________ someone famous if I (be)__________ a movie star. We never (be)__________ late again if we (buy)__________ a new oto. You (lose)__________ weight if you (eat)__________ less.

Bài tập câu điều kiện các loại 3

If you ______________ (not / be) late, we ______________ (not / miss) the bus. If she ______________ (study), she ______________ (pass) the exam. If we ______________ (arrive) earlier, we ______________ (see) John. If they ______________ (go) khổng lồ bed early, they ______________ (not / wake) up late If he ______________ (become) a musician, he ______________ (record) a CD. If she ______________ (go) lớn art school, she ______________ (become) a painter. If I ______________ (be) born in a different country, I ______________ (learn) to speak a different language. If she ______________ (go) lớn university, she ______________ (study) French. If we ______________ (not / go) khổng lồ the tiệc ngọt, we ______________ (not / meet) them. If he ______________ (take) the job, he ______________ (not / go) travelling. He ______________ (be) happier if he ______________ (stay) at trang chủ. She ______________ (pass) the exam if she ______________ (study) harder. We ______________ (not / get) married if we ______________ (not / go) to the same university. They ______________ (be) late if they ______________ (not / take) a taxi. She ______________ (not / meet) hyên if she ______________ (not / come) lớn London. He ______________ (take) a xe taxi if he ______________ (have) enough money. I ______________ (call) you if I ______________ (not / forget) my phone. We ______________ (come) if we ______________ (be) invited. She ______________ (not / do) it if she ______________ (know) you were ill. He ______________ (be) on time if he ______________ (leave) earlier.

XEM ĐÁPhường ÁN BÀI TẬPhường. CÂU ĐIỀU KIỆN.

Hy vọng đông đảo bài tập câu điều kiện bên trên hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn nắm rõ được nhà điểm ngữ pháp này. Hãy rèn luyện thật các với các dạng bài bác tập khác biệt nhé.