BÀI TẬP PHÁT ÂM S ES ED

      109

Gần tới thi thời điểm cuối kỳ mà lại bạn vẫn mãi đang loay hoay với những bài tập phân phát âm s, es cùng ed. Nếu chúng ta vẫn không ghi lưu giữ được các quy tắc thì hãy tham khảo những bài viết về bí quyết phân phát âm ed, giải pháp phạt âm s cùng es của ELSA Speak nhé. Sau Lúc vẫn trực thuộc các mẹo cùng phép tắc hãy thuộc làm những dạng bài bác tập sau đây cùng ELSA nào!


Bạn đang xem: Bài tập phát âm s es ed

*

Xem thêm: Diễn Viên Trương Minh Quốc Thái Bị Tủ Rơi Thẳng Vào Đầu, Suýt Chết Vì Thiếu Oxy

1. A. workedB. wantedC. stoppedD. asked
2. A. openedB. knockedC. playedD. occurred
3. A. talkedB. watchedC. livedD. stopped
4. A. coveredB. installed C. describedD. decorated
5. A. claimedB. warnedC. occurredD. existed
6. A. carriedB. lookedC. managedD. opened
7. A. pleasedB. smokedC. stoppedD. missed
8. A. waitedB. mendedC. objectedD. faced
9. A. pleasedB. erasedC. increasedD. amused
10. A. arrivedB. believedC. receivedD. hoped
11. A. openedB. knockedC. playedD. occurred
12. A. rubbedB. tuggedC. stoppedD. filled
13. A. dimmedB. travelledC. passedD. stirred
14. A. tippedB. beggedC. quarrelledD. carried
15. A. killedB. hurriedC. regrettedD. planned
16. A. visitedB. showedC. wonderedD. studied
17. A. sacrificedB. finishedC. fixedD. seized
18. A. neededB. bookedC. stoppedD. washed
19. A. lovedB. teasedC. washedD. rained
trăng tròn. A. packedB. punchedC. pleasedD. pushed
21. A. paintedB. providedC. protectedD. equipped
22. A. testedB. markedC. presentedD. founded
23. A. usedB. finishedC. marriedD. rained
24. A. allowedB. dressedC. flashedD. mixed
25. A. switchedB. stayedC. believedD. cleared
26. A. decidedB. waitedC. handedD. designed
27. A. annoyedB. phonedC. watchedD. remembered
28. A. hurriedB. decidedC. plannedD. wondered
29. A. postedB. addedC. managedD. arrested
30. A. dreamedB. neglectedC. deniedD. admired

Đáp án:

1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – D, 6 – B, 7 – A, 8 – D, 9 – A,10 – D, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – A,15– C, 16 – A, 17 – D, 18 – A, 19 – C, trăng tròn – C, 21 – D, 22 – B, 23 – B, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 – C, 28 – B, 29 – C, 30 – B

bài tập phân phát âm s, es


*
Bài tập vạc âm s, es bao gồm 3 giải pháp phát âm là /s/, /z cùng /iz/
1. A. coughsB. singsC. stopsD. sleeps
2. A. signsB. profitsC. becomesD. survives
3. A. walksB. stepsC. shutsD. plays
4. A. wishesB. practicesC. introducesD. leaves
5. A. grassesB. stretchesC. comprisesD. potatoes
6. A. desksB. mapsC. plantsD. chairs
7. A. pensB. booksC. phonesD. tables
8. A. dipsB. desertsC. booksD. camels
9. A. milesB. attendsC. driftsD. glows
10. A. mendsB. developsC. valuesD. equals
11. A. repeatsB. classmatesC. amusesD. attacks
12. A. humansB. dreamsC. concertsD. songs
13. A. managesB. laughsC. photographsD. makes
14. A. dishesB. orangesC. experiencesD. chores
15. A. fillsB. addsC. stirsD. lets
16. A. wantsB. booksC. stopsD. sends
17. A. booksB. dogsC. catsD. maps
18. A. biscuitsB. magazinesC. newspapersD. vegetables
19. A. kneesB. peasC. treesD. niece
đôi mươi. A. cupsB. stampsC. booksD. pens
21. A. housesB. facesC. hatesD. places
22. A. schoolsB. yardsC. labsD. seats
23. A. namesB. livesC. dancesD. tables
24. A. nightsB. daysC. yearsD. weekends
25. A. pensB. markersC. booksD. rulers
26. A. shakesB. nodsC. wavesD. bends
27. A. horseB. toolsC. houseD. chairs
28. A. facesB. housesC. horsesD. passes
29. A. presidentB. busyC. handsomeD. desire
30. A. sweetsB. watchesC. dishesD. boxes
các bài luyện tập phạt âm s, es

Đáp án: