Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Lớp 6

      699
các bài luyện tập Thì ngày nay đơn và hiện nay tiếp nối môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 là tư liệu cực kì có ích cơ mà yome.vn muốn trình làng mang lại chúng ta học sinh lớp 6 cùng tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn lớp 6


Chương thơm trình môn tiếng Anh lớp 6 có tương đối nhiều dạng bài xích tập ngữ pháp khác nhau trong các số đó các Những bài tập Thì ngày nay đối kháng và hiện giờ tiếp tục là dạng bài xích tập thường chạm chán tốt nhất.

Sau trên đây Download.com.vn xin ra mắt mang đến chúng ta Bài tập Thì hiện thời đối chọi với bây chừ tiếp tục môn tiếng Anh lớp 6 để chúng ta cùng tìm hiểu thêm. Đây là tài liệu rất là có lợi, giúp các bạn tất cả thêm những tài liệu ôn tập, củng vắt kiến thức và kỹ năng để dành được kết quả cao trong những bài soát sổ, bài xích thi tiếp đây. Mời các bạn cùng theo dõi.

các bài luyện tập Thì hiện tại đơn và hiện nay tiếp diễn lớp 6

bài tập 1: Chia đụng trường đoản cú sống thì bây giờ tiếp diễn

1. Listen khổng lồ the birds. They (sing) ——————— .

2. Look at that one. It (fly) ——————— high in the sky.

3. The other one (play) ——————— with a worm.

4. I feel happy because I (have) ——————— a good time here in these woods.

các bài tập luyện 2: Chia hễ tự đúng cùng với thì hiện thời solo hoặc hiện tại tiếp diễn:

1. Look! Sara (go) ——————— to lớn the movies.

2. On her right hvà, Sara (carry) ——————— her handbag.

3. The handbag (be) ——————— very beautiful.

4. Sara usually (put) ——————— on blachồng shoes but now she (wear) ——————— White trainers.

5. And look, she (take) ——————— an umbrella.

Những bài tập 3: Chọn lời giải đúng.

1. I ——————— (do/ am doing) my homework.

2. She ——————— (works/ is working) as a receptionist.

3. He ——————— (stays/ is staying) with his parents at the moment.

4. I always ——————— (get/ am getting) up at 6 o’cloông chồng.

Xem thêm: “ Đồng Tiền Đi Liền Khúc Ruột ”, Đồng Tiền Đi Liền Khúc Ruột

5. He is busy at the moment. He ——————— (talks/ is taking) khổng lồ a friover.

6. I’m sorry but I ——————— (am not understanding/ bởi vì not understand) what you mean.

7. You ——————— (eat/ are eating) too much fat food.

8. Which TV channel ——————— (are you usually watching/ bởi you usually watch?

9. What time ——————— (does/ is) the train arrive?

10. How often ——————— (bởi you go/ are you going) lớn the movies?

11. What ——————— (vị you do/ are you doing) at the moment?

12. I usually ——————— (am getting up/ get up) early on Mondays.

các bài luyện tập 4: Chọn câu trả lời đúng:

1. Rain ——————— with her parents at the moment.

A. stays

B. is staying

C. Either could be used here

2. My brother ——————— at a ngân hàng.

A. work

B. works

C. is working

3. I never ——————— up before 9 on Sunday mornings.

A. get

B. am getting

C. gets

4. I ——————— people who ——————— rude khổng lồ their subordinates.

A. am hating, are being

B. hate, are

C. am hating, are

5. I ——————— this music.

A. like

B. am liking

C. likes

D. have sầu liked

6. ——————— the meat ——————— bad?

A. Does, smell

B. Is, smelling

C. Either could be used here

7. I ——————— the dentist at 11 am.

A. see

B. am seeing

C. sees

8. I ——————— what you mean?

A. see

B. am seeing

C. Either could be used here

9. He ——————— his dog out for a walk every day before breakfast.

A. takes

B. is taking

10. Either could be used here. If you ——————— too much coffee, you may develop health problems.

A. drink

B. are drinking

C. Either could be used here

11. What time ——————— tomorrow?

A. does she arrive

B. is she arriving

C. Either could be used here

12. How often ——————— lớn the movies?

A. are you going

B. vì you go

C. Either could be used here

Bài 5: Chia hễ trường đoản cú tiếp sau đây sinh sống thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ………..you (live )? I (live)………….. in Hai Duong town.

2. What (be)………he (do)…………now? He (water)……………….. flowers in the garden.

3. What …………she (do)……….? She (be)……………a teacher.

4. Where (be)…………you from?

5. At the moment, my sisters (play)…………volleyball & my brother (play)…………soccer.

6. It is 9.00,my family (watch)…………….TV.

7. In the summer, I usually (go)……….lớn the park with my friends, and in the spring, we (have)…………Tet holiday, I (be)…………happy because I always (visit)…………my


567live

XoiLac TV


Ibet888