Bài tập về câu bị đông đặc biệt

      236

Bị rượu cồn là 1 trong những dạng bài bác tập trọng tâm trong các bài xích chất vấn cũng giống như các kì thi. Bài viết cung cấp đa số trường thích hợp đặc trưng của dạng bài tập bị động, góp tín đồ học tập khác nhau với thực hiện thành thạo rộng mảng ngữ pháp này.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. LÝ THUYẾT

I. Khái niệm:

Trước Khi mày mò những cấu tạo tiêu cực đặc trưng, họ cùng khám phá một vài định nghĩa liên quan sau:

Tân ngữ thẳng (Direct Object) là tân ngữ chịu đựng tác động ảnh hưởng thẳng của hành động trong câu (thường là các tự chỉ người)Tân ngữ con gián tiếp (Indirect Object) là tân ngữ Chịu ảnh hưởng tác động con gián tiếp của hành vi trong câu (thường xuyên là các từ bỏ chỉ vật)Câu mệnh lệnh là câu được sử dụng đề không đúng khiến hoặc chỉ thị cho ai đó, thường khuyết nhà ngữ.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông đặc biệt

II. Các cấu tạo thụ động quánh biệt

Cấu trúc tiêu cực cùng với câu có hai tân ngữ:

S + V + O(indirect) + O(direct)

-> S ( O(direct) ) + V(bị động) + O(indirect) + ( by S)

Ví dụ:

He gave me a book.

-> I was given a book (by him).

Lưu ý: Tân ngữ trực tiếp đã ở dạng đại từ tân ngữ (Object pronoun) Khi đưa lên thành chủ ngữ của câu thụ động nên biến thành đại từ nhân xưng (Subject pronoun)

Cấu trúc gửi tân ngữ loại gián tiếp lên cai quản ngữ:

S + V + O(indirect) + O(direct)

-> O(indirect) + V(bị động) + giới từ + O (direct) + (by S).

Ví dụ:

He gave me a book.

-> A book was given to lớn me (by him).

Bị động cùng với câu mệnh lệnh:

Cấu trúc:

V + O !

-> S (O) + should/must + be + V-pII

Ví dụ:

Clean the floor!

-> The floor must be cleaned.

Bị hễ với câu thực hiện chủ ngữ giả:

Cấu trúc:

It + be + adj + (for sb) + to lớn bởi st-> It + be + adj + for st to lớn be done

Ví dụ:

 It is easy lớn make this cake.

-> It is easy for this exercise lớn be made.

Cấu trúc câu tiêu cực với “make”, “let”, “have”, “get”

Make sb vị sth : bắt ai kia làm gì

-> Make sth done (by sb)

Ví dụ:

I made my son clean the floor.

-> I made the floor cleaned by my son.

Let sb bởi vì sth: được cho phép, khiến cho ai đó làm gì

-> Let sth done (by sb)

Ví dụ:

My father let me cook the dinner yesterday.

-> My father let the dinner cooked by me yesterday.

Have to vày sth : bắt buộc làm cho gì

-> Sth have lớn be done

Ví dụ:

My mother has to wash the clothes every day.

-> The clothes have khổng lồ be washed by my mother every day.

Have sầu sb bởi sth : Nhờ ai đó làm cho gì

-> have sầu sth done (by sb)

Ví dụ:

I have the hairdresser cut my hair every month.

-> I have sầu my hair cut by the hairdresser every month.

Get sb to lớn bởi sth: Nhờ ai kia làm cho gì

-> get sth done (by sb)

Ví dụ:

She got her father turn on the TV.

-> She got the TV turned on by her father.

III. Câu tiêu cực kép:

Cấu trúc: S1 + V1 + that + S2 + V + O

Ví dụ: They think that she works very hard.

Câu tiêu cực knghiền sẽ tiến hành tạo thành nhì ngôi trường hợp:

Khi V1 sinh sống thời hiện nay (Hiện tại đối kháng, bây giờ tiếp tục, Hiện tại trả thành)TH1: Mượn công ty ngữ đưa "it": It is + V1-pII that + S2 + V + O

Ví dụ: It is thought that she works very hard.

TH2: Đảo S2 lên quản lý ngữ: 

- Nếu V2 phân tách sinh hoạt thời hiện tại:S2 + is/am/are + V1-pII + khổng lồ + V2(nguim thể) + O Ví dụ: She is thought lớn work very hard. - Nếu V2 Chia sinh sống vượt khứ 1-1 hoặc hiện tại hoàn thành: S2 + is/am/are + V1-pII + khổng lồ have sầu + V2-PII + O Ví dụ: She is thought to have worked very hard last year.

lúc V1 chia ngơi nghỉ các thời thừa khứ đọng (thừa khứ đối chọi, quá khứ đọng tiếp tục, vượt khứ trả thành).TH1: Mượn công ty ngữ trả "it": It was + V1-pII + that + S2 + V + O Ví dụ: It was said that she was very kind.TH2: Đảo S2 lên làm chủ ngữ: 

- Nếu V2 phân chia sinh hoạt thì quá khđọng đơn: S2 + was/were + V1-pII + to + V2 (nguim thể) + O Ví dụ: She was said to be very kind. - Nếu V2 phân chia nghỉ ngơi thì thừa khứ đọng đơn: S2 + was/were + V1-pII + khổng lồ + V2 (ngulặng thể) + O Ví dụ: She was said lớn have been very kind.


các bài tập luyện 1: Viết lại câu áp dụng câu bị động có 2 tân ngữ.

1. The waiter brings me this dish.

2. Our friends send these postcards to us.

Xem thêm: Cách Làm Bàn Tay Nhỏ Lại - Ba Bước Massage Đơn Giản Giúp Tay Thon Dài

3.Their grandmother told them this story when they visited her last week.

4.Tyên ổn ordered this train ticket for his mother.

5.You didn’t show me the special cameras.

6.She showed her ticket khổng lồ the airline agent.

7.He lends his friend his new shoes.

8.She left her relatives five million pounds.

9.The cửa hàng assistant handed these boxes to lớn the customer.

10.The board awarded the first prize lớn the reporter.


các bài luyện tập 2: Viết lại câu thực hiện câu thụ động kép

1.They told me that you were the best architect in this đô thị.

....................................................................................................................

2.She reported that the flowers were killed by frost.

....................................................................................................................

3.Some people inform me that the director is going khổng lồ take a business trip lớn Englvà.

....................................................................................................................

4.That officer announced that the meeting was delayed until next week.

....................................................................................................................

5.He discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

....................................................................................................................

6.They promise that the performance will start on time.

....................................................................................................................

7.He recommends that we should stay at the city center.

....................................................................................................................

8.We believed that Alice would pass the driving test.

....................................................................................................................

9.The director notifies all the workers that they will have to work extra hard this month.

....................................................................................................................

10.They have sầu persuaded me that they will go with me to lớn the stadium.

....................................................................................................................