100 câu dạng chia động từ tiếng anh

      17

Những bài tập phân chia động trường đoản cú các thì trong Tiếng Anh là một trong những dạng bài tập luôn luôn luôn xẩy ra vào chương trình học càng nhiều của các bạn học viên. Nó luôn luôn góp khía cạnh trong các bài bác chất vấn, nếu bạn không nắm rõ thì sẽ dễ bị nhầm lẫn và làm không đúng các bài tập. Vì cố lúc này hãy cũng vắt lại kiến thức với một số bài tập về phân chia rượu cồn từ nhé!

*

Cách phân tách rượu cồn trường đoản cú theo thì

THÌ HIỆN TẠI – PRESENT TENSES

Lúc Này đơn

Câu khẳng định: S + am/is/are + (not) + N/Adj S + V (s/es)Câu tủ định: S + do/does + not + V-bare (động tự nguyên mẫu)Câu nghi vấn:

– Am/Is/Are + S + N/Adj? Wh + am/is/are + S + N/Adj?

– Do/Does + S + V-bare? Wh + do/does + S + V-bare?

Hiện tại tiếp diễn

Câu khẳng định: S + am/is/are + V-ingCâu bao phủ định: S + am/is/are + not + V-ingCâu nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing?

Hiện tại trả thành

Câu khẳng định: S + have/has + V-ed/V3Câu lấp định: S + have/has + not + V-ed/V3 (have not = haven’t has not = hasn’t)Câu nghi vấn: Have/Has + S+ V-ed/V3?

Bây Giờ xong tiếp diễn

Câu khẳng định: S + have/has + been + V-ingCâu tủ định: S + have/has + not + been + V-ingCâu nghi vấn: Have/Has + S + been + V-ing?
THÌ QUÁ KHỨ – PAST TENSES

Quá khứ đơn

Câu khẳng định: S + was/were + N/Adj S + V-ed/V2Câu che định:

– S + was/were + not + N/Adj (was not = wasn’t, were not = weren’t)

– S + did + not + V-bare (did not = didn’t)

Câu nghi vấn: Was/Were + S + N/Adj? Did + S + V-bare?

Quá khđọng tiếp diễn

Câu khẳng định: S + was/were + V-ingCâu tủ định: S + was/were + not + V-ingCâu nghi vấn: Was/Were + S + V-ing?

Quá khđọng trả thành

Câu khẳng định: S + had + V-ed/V3Câu phủ định: S + had + not + V-ed/V3 (had not = hadn’t)Câu nghi vấn: Had + S + V-ed/V3?

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Câu khẳng định: S + had + been + V-ingCâu tủ định: S + had + not + been + V-ing (had not = hadn’t)Câu nghi vấn: Had + S + been + V-ing?
THÌ TƯƠNG LAI – FUTURE TENSES

Tương lai đơn

Câu khẳng định: S + will + V-bareCâu đậy định: S + will + not + V-bare (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + V-bare?

Tương lai gần

Câu khẳng định: S + am/is/are + going khổng lồ + V-bareCâu bao phủ định: S + am/is/are + not + going lớn + V-bareCâu nghi vấn: Am/Is/Are + S + going to + V-bare? WH- + am/is/are + going khổng lồ + V-bare?

Tương lai tiếp diễn

Câu khẳng định: S + will + be + V-ingCâu che định: S + will + not + be + V-ing (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + be + V-ing?

Tương lai hoàn thành

Câu khẳng định: S + will + have + V-ed/V3Câu tủ định: S + will + not + have + V-ed/V3 (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + have + V-ed/V3?

Tương lai kết thúc tiếp diễn

Câu khẳng định: S + will + have sầu + been + V-ingCâu tủ định: S + will + not + have sầu + been + V-ing (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + have sầu + been + V-ing?

Cách phân tách đụng tự sệt biệt

1. Trong Tiếng Anh, sẽ có một số trong những ngôi trường hợp cơ mà đều hễ trường đoản cú theo sau nó đã mặc định đề nghị là To inf

Công thức: V – To V hay có cách gọi khác là các động từ nguim mẫu. Có thể tìm hiểu thêm một số trong những cồn trường đoản cú cơ mà theo sau nó là To inf:

Afford: đủ khả năngAppear: xuất hiệnFail: thất bạiArrange: sắp đến xếpBear: Chịu đựngBegin: bắt đầuChoose: lựa chọnPromise: hứaDecide: quyết địnhExpect: mong đợiWish: ướcRefuse: từ bỏ chốiLearn: học tập hỏiHesitate: vị dựIntend: dự địnhPrepare: chuẩn chỉnh bịManage: thành côngNeglect: thờ ơPropose: đề xuấtOffer: đề nghịPretend: đưa vờSeem: nhịn nhường nhưSwear: thềWant: muốn

Công thức: V – O – To V. Có thể tham khảo một trong những rượu cồn tự sau:

Advise: khuyênAsk: hỏiEncourage: đụng viênForbid: cấmPermit: đến phépRemind: nói nhởAllow: đến phépExpect: muốn đợiInvite: mờiNeed: cầnOrder: ra lệnhPersuade: thuyết phụcRequest: yêu thương cầuWant: muốnWish: ướcInstruct: phía dẫnMean: nghĩa làForce: ép buộcTeach: dạyTempt: xúi giục

2. Những động trường đoản cú cơ mà theo sau nó là V-ing

Các rượu cồn từ chỉ giác quan: hear, see, feel, notice, watch, observe… Và một trong những động từ bỏ tìm hiểu thêm sau đây, xem xét sẽ có được mọi trường phù hợp ngoại lệ chứ không cần đúng hoàn toàn cho hầu như ngôi trường hợp:

Anticipate: Ttê mê giaAvoid: TránhDelay: Trì hoãnPostpone: Trì hoãnQuit: BỏAdmit: chấp nhậnDiscuss: thảo luậnMention: đề cậpSuggest: gợi ýUrge: thúc giụcKeep: giữUrge: thúc giụcContinue: tiếp tụcInvolve : bao gồmEnjoy: thíchPractice: thực hànhDislike: ko thíchMind: quan tâmTolerate: mang đến phépLove: yêuHate: ghétResent: gửi lạiUnderstand: hiểuResist: phòng cựRecall: nhắcConsider: cân nhắcDeny: từ chốiImagine: tưởng tượng

*

3. Có hầu hết cồn tự nhưng theo sau nó rất có thể là To inf hoặc V-ing:

StopForgetRememberRegretTryNeedWantMeanGo on

bài tập chia đụng từ

Bài 1: Sử dụng các đụng từ Get – Change – Improve sầu – Increase – Become – Rise – Fall – Learn để xong những câu dưới, hoàn toàn có thể thực hiện nhiều lần cho 1 động từ

1. He is still ill but he……………better slowly.

Bạn đang xem: 100 câu dạng chia động từ tiếng anh

2. The world…………….Things never stay at the same.

3. George has gone khổng lồ work in Spain. When he arrived, his Spanish wasn’t very good. But now, it…………..

4. The population of the world………………very fast.

5. Silvia……………Chinese at the moment.

6. The number of people without jobs…………….at the moment.

7. These days food………………more and more expensive sầu.

8. The cost of living……………..nowadays.

9. The economic situation is already very bad và it………………worse.

10. Is your English……………better?

ĐÁP.. ÁN:

1. is getting 

2. is changing 

3. is improving

4. is rising 

5. is learning

6. is rising / is falling / is increasing

7. is getting / is becoming

8. is rising / is increasing

9. is getting / is becoming

10. getting

Bài 2: Chia rượu cồn trường đoản cú ở trong ngoặc

1. He decided _____ (buy) a new house.

2. He looked at me & _____(ask) me _____(leave).

3. Alex gave up _____ (smoke) .

4. I have tried _____(study) but the ending is still nothing.

5. I enjoy ____(write) a thắm thiết novel.

Xem thêm: Phần 2: Mạng Xã Hội Zing Me

6. Do you like (listen) to lớn music?

7. Avoid _____ (make) silly mistakes.

8. My parents want me _____(married) before 30 years old.

9. He tries _____(run) fast to lớn get rid of the ferocious dog.

10. I feel he doesn’t _____(love) me anymore.

ĐÁP ÁN:

1. to lớn buy

2. Asked- lớn leave

3. smoking

4. to lớn study

5. writing

6. listening

7. making

8. khổng lồ get married

9. lớn run

10. love

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. When the phone rang, she………….

A. was cooking

B. is going to lớn cook

C. has cooked

2. After they…………..the books, they……………….their journey.

A. delivered / were starting

B. delivered / started

C. were delivering / were starting

3. After struggling for weeks I………the job I…………& now I’m happy with it.

A. got / wanted

B. got / have been wanting

C. was getting / wanted

4. Newspaper say the minister……………someone suitable for the task he………….to get hold of.

A. will appoint / wants

B. is going lớn appoint / will want

C. appoints / wants

5. Some years ago people…………living in the city centers but now they…………..khổng lồ live in the suburbs.

A. had preferred / prefer

B. preferred / prefer

C. have sầu preferred / prefer

6. I……………you with your homework as soon as I…………..writing these reports.

A. am helping / have sầu finished

B. will help / have finished

C. help / am going to finish 

7. He…………his family when he…………..a school boy.

A. supported / is

B. supported / was being

C. supported / was

8. My plane………….at 5 pm on Monday. I don’t need lớn Call a taxi, my friend………..me to lớn the airport.

A. is leaving / will take

B. will leave sầu / takes

C. leaves / is going khổng lồ take

9. We……………our work in the gargare by the she…………….from the market.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Trắc Nghiệm Trên Powerpoint, Excel, Hướng Dẫn Cách Tạo Bài Trắc Nghiệm Với Powerpoint

A. will have finished / arrives

B. finished / has arrived

C. have sầu finished / arrived

10. I…………..the hours I spent in the dorm with people who thought they were much clever than I was.


Chuyên mục: Thế Giới Game