Các Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ E

      470
Cấu trúc BEFORE là gì? Có đông đảo CÁCH SỬ DỤNG như vậy nào? PHÂN BIỆT với CẤU TRÚC AFTERFebruary 17, 2021

*

Tiếp nối nội dung bài viết sở hữu chủ thể Những từ bỏ Tiếng Anh ban đầu bằng các chữ cái, ngày hôm nay Trường Anh ngữ Wow English sẽ tổng phù hợp lại hồ hết từ bỏ Tiếng Anh bước đầu bằng chữ e – tổng cộng có 150 từ, đương nhiên phiên âm cùng nhiều loại từ của từng từ bỏ nữa.

Bạn đang xem: Các từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e

Hãy cùng Wow English thuộc tìm hiểu ngay nhé!

Để không biến thành choáng ngợp vày con số tự bắt đầu không ít. Wow English vẫn phân tách 150 từ bỏ này ra thành các đội bé dại theo con số vần âm gồm vào từ bỏ. Bao gồm: hầu hết từ bỏ Tiếng Anh bắt đầu bằng văn bản e tất cả 13 chữ cái, các tự gồm 12 vần âm, 11 chữ cái… cđọng điều đó mang lại đến đông đảo từ bước đầu bằng chữ e có 3 chữ cái.

Xem thêm: Updates — Red Velvet Members Profiles, Red Velvet Members Profile (Updated!)

Giờ thì vào bài học kinh nghiệm ngay lập tức nhé!

*
" width="1024" srcset="https://yome.vn/cac-tu-tieng-anh-bat-dau-bang-chu-e/imager_2_20189_700.jpg 1024w, https://yome.vn/wp-content/uploads/2021/02/Những-Từ-Tiếng-Anh-Bắt-Đầu-Bằng-Chữ-E-150-từ-300x144.png 300w, https://yome.vn/wp-content/uploads/2021/02/Những-Từ-Tiếng-Anh-Bắt-Đầu-Bằng-Chữ-E-150-từ-768x370.png 768w, https://yome.vn/wp-content/uploads/2021/02/Những-Từ-Tiếng-Anh-Bắt-Đầu-Bằng-Chữ-E-150-từ-260x125.png 260w, https://yome.vn/wp-content/uploads/2021/02/Những-Từ-Tiếng-Anh-Bắt-Đầu-Bằng-Chữ-E-150-từ-50x24.png 50w, https://yome.vn/wp-content/uploads/2021/02/Những-Từ-Tiếng-Anh-Bắt-Đầu-Bằng-Chữ-E-150-từ-576x277.png 576w, https://yome.vn/wp-content/uploads/2021/02/Những-Từ-Tiếng-Anh-Bắt-Đầu-Bằng-Chữ-E-150-tự.png 1350w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

trước hết, họ đang bắt đầu bởi các từ Tiếng anh có chữ e bắt đầu có khá nhiều chữ cái tốt nhất nhé!


Mục lục

GIAO TIẾP TỰ TIN

Những từ tiếng Anh ban đầu bằng văn bản e gồm 13 chữ cái

Environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ (a): trực thuộc về môi trường xung quanh Entertainment /en.təˈteɪn.mənt/ (n): giải trí Extraordinary /ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ (a): quái đản, khác thường Establishment /ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/ (n): thành lập Encouragement /ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ (n): sự khuyến nghị Embarrassment /ɪmˈbær.əs.mənt/ (n): sự lo âu Electrostatic /iˌlek.trəʊˈstæt.ɪk/ (a): tĩnh điện Endocrinology /ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/ (n): y khoa nội huyết Enlightenment /ɪnˈlaɪ.tən.mənt/ (n): làm cho ví dụ, giác ngộ Extracellular /ˌek.strəˈsel.jə.lər/ (n): dị kì Expeditionary /ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (a): viễn chinh Expressionism /ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/ (n): biểu lộ Ethnocentrism /ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/: nhà nghĩa dân tộc Equilibristic: thăng bằng Equilibration: thăng bằng

Nhữngtừ tiếng Anh ban đầu bằng văn bản e có 12 chữ cái

Enthusiastic: tận trung tâm Exploitation /ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/ (n): khai thác, sự lợi dụng Encroachment /ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/ (n): sự lấn chiếm Experiential /ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/ (a): dựa vào kinh nghiệm Econometrics /iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n): kinh tế lượng Excruciating /ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ (a): đau đớn, kinh hoàng Electrolysis /iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/ (n): điện phân, năng lượng điện tự Electrolytic: năng lượng điện phân Equivocation /ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/ (n): ko ví dụ Exterminator /ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/ (n): kẻ ám sát Emotionalism /ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/ (n): cảm hễ Expressivity: biểu cảm

Những trường đoản cú giờ Anh ban đầu bằng chữ e có 11 chữ cái

*

Environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n): môi trường thiên nhiên Engineering /ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ (n): nghệ thuật Experienced /ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (n): tay nghề Educational /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ (a): phương pháp giáo dục Effectively /ɪˈfek.tɪv.li/ (adv): tác dụng Exploration /ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n): sự mày mò, dò la Examination /ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/ (n): khám nghiệm Encouraging /ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ (n): khuyến khích, khuyến khích Expectation /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n): sự mong mỏi ngóng Endorsement /ɪnˈdɔːs.mənt/ (n): chứng thực Explanatory /ɪkˈsplæn.ə.tər.i/ (a): lý giải Exponential /ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (a): số mũ Egalitarian /ɪˌɡæl.ɪˈteə.ri.ən/ (a): đồng đẳng Emplacement /ɪmˈpleɪs.mənt/ (n): sự sửa chữa Emotionless /ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ (a): vô cảm Excrescence /ekˈskres.əns/ (n): sự mở ra Exclamatory /eksˈklæm.ə.tər.i/ (a): cảm thán, thán từ

Các từ giờ Anh bước đầu bằng chữ e bao gồm 10 chữ cái

Especially /ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv): quan trọng đặc biệt Everything /ˈev.ri.θɪŋ/ (n): phần đông vật dụng Employment /ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n): nơi làm việc, quá trình Enterprise /ˈen.tə.praɪz/ (n): doanh nghiệp Eventually /ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv): sau cuối, ở đầu cuối Expression /ɪkˈspreʃ.ən/ (n): bộc lộ, cách bộc lộ Exhibition /ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ (n): buổi triển lãm​​
*
Enrollment: ghi danh Excellence /ˈek.səl.əns/ (n): xuất sắc đẹp Enthusiasm /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/ (n): hăng hái Everywhere /ˈev.ri.weər/ (adv): khắp chỗ Excitement /ɪkˈsaɪt/ (n): sự phấn khích Experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n): thử nghiệm Engagement /ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ (n): hôn ước, lễ đính hôn

Các từ bỏ giờ Anh bắt đầu bằng văn bản e gồm 9 chữ cái

Education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n): giáo dục Executive sầu /ɪɡˈzek.jə.tɪv/ (n): điều hành Excellent /ˈek.səl.ənt/ (a): xuất sắc đẹp Extensive /ɪkˈsten.sɪv/ (a): sâu rộng, đọc biết rộng lớn Effective sầu /ɪˈfek.tɪv/ (a): gồm hiệu lực hiện hành Expertise /ˌek.spɜːˈtiːz/ (n): chuyên môn Expansion (n): sự bành trướng Establish /ɪˈstæb.lɪʃ/ (v): ra đời Efficient /ɪˈfɪʃ.ənt/ (n): tất cả hiệu quả Emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n): trường hợp cấp bách Existence /ɪɡˈzɪs.təns/ (n): sự lâu dài Evolution /ˌiː.vəˈluː.ʃən/ (n): sự cải cách và phát triển Emotional /ɪˈməʊ.ʃən.əl/ (a): đa cảm Economics /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ (n): tài chính học tập Everybody /ˈev.riˌbɒd.i/: đầy đủ tín đồ Exception /ɪkˈsep.ʃən/ (n): ngoại lệ Excessive: vượt xứng đáng Explosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/ (n): vụ nổ Exclusion /ɪkˈskluːd/ (v): một số loại trừ

Các từ bỏ tiếng Anh bắt đầu bằng văn bản e bao gồm 8 chữ cái

*

Economic /iː.kəˈnɒm.ɪk/ (a): kinh tế tài chính Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n): hội đàm Evidence /ˈev.ɪ.dəns/ (n): chứng cứ Exercise /ˈek.sə.saɪz/ (n): rèn luyện, thực hành Earnings /ˈɜː.nɪŋz/ (n): thu nhập cá nhân Estimate /ˈes.tɪ.meɪt/ (v): dự trù, lượng giá bán Exposure /ɪkˈspəʊ.ʒər/ (n): sự pkhá lây lan, sự giảo quyệt Everyday /ˈev.ri.deɪ/ (a): hằng ngày Evaluate /ɪˈvæl.ju.eɪt/ (v): quý hiếm Enormous /ɪˈnɔː.məs/ (a): to béo, kếch xù Engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n): kỹ sư

Các từ bỏ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng văn bản e gồm 7 chữ cái

Example /ɪɡˈzɑːm.pəl/ (n): ví dụ Eastern /ˈiː.stən/ (a): phía Đông Exactly /ɪɡˈzækt.li/ (adv): chính xác Expense /ɪkˈspens/ (n): chi phí Explain /ɪkˈspleɪn/ (v): lý giải Excited (a): bị kích say mê Element /ˈel.ɪ.mənt/ (n): yếu tắc Edition /ɪˈdɪʃ.ən/ (n): sự xuất phiên bản, phiên bạn dạng Exhibit /ɪɡˈzɪb.ɪt/ (v): đồ vật phân phối, triển lãm Endless /ˈend.ləs/ (a): trường tồn Embassy /ˈem.bə.si/ (n): đại sứ quán
*
Evident /ˈev.ɪ.dənt/ (a): hiển nhiên

Các từ tiếng Anh ban đầu bằng văn bản e tất cả 6 chữ cái

Either /ˈaɪ.ðər/ (adv): hoặc Enough /ɪˈnʌf/: đủ Effect /ɪˈfekt/ (n0: ảnh hưởng Ensure /ɪnˈʃɔːr/ (v): đảm bảo Energy /ˈen.ə.dʒi/ (n): năng lượng Expect /ɪkˈspekt/ (v): chờ đón Easily /ˈiː.zəl.i/ (adv): thuận lợi Except /ɪkˈsept/: xung quanh Enable /ɪˈneɪ.bəl/ (v): kích hoạt Estate /ɪˈsteɪt/ (n): cồn sản Entire /ɪnˈtaɪər/ (a): toàn cục Effort /ˈef.ət/ (n): nỗ lực Equity /ˈek.wɪ.ti/ (n): công bình Engine /ˈen.dʒɪn/ (n): bộ động cơ Extent /ɪkˈstent/ (n): nút độ

Các từ giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ e bao gồm 5 chữ cái

Every /ˈev.ri/: từng Early /ˈɜː.li/ (a, adv): mau chóng Eight /eɪt/: số tám Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v): yêu thích Event /ɪˈvent/ (n): sự kiện Earth /ɜːθ/ (n): trái khu đất Eagle /ˈiː.ɡəl/ (n): đại bàng
*

Các từ tiếng Anh ban đầu bằng văn bản e có 4 chữ cái

Each /iːtʃ/: mỗi Easy /ˈiː.zi/ (a): thuận lợi Exit /ˈek.sɪt/ (n): cửa sinh Exam /ɪɡˈzæm/ (n): ví dụ

Các trường đoản cú giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ e bao gồm 3 chữ cái

End /end/ (n): chấm dứt Eat /iːt/ (v): nạp năng lượng uống

Vừa rồi, chúng ta sẽ thuộc Wow English đi tổng đúng theo lại tất cả Những từ Tiếng Anh ban đầu bằng chữ e – gồm 150 từ, bao gồm dĩ nhiên cả phiên âm cùng các loại trường đoản cú. Wow English ao ước rằng nội dung bài viết đã hỗ trợ các bạn ôn tập lại đầy đủ trường đoản cú vẫn học tập đồng thời học thêm được rất nhiều trường đoản cú new hữu dụng không giống nữa.

Chúc chúng ta học hành vui vẻ!

Hãy nhằm Wow Englishlà địa điểm học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc ở đầu cuối của doanh nghiệp, với bảo hiểmchuẩn áp ra output bằng đúng theo đồng kèm thẻ BH kiến thức và kỹ năng trọn đời!

567live XoiLac TV