Đơn đề nghị mẫu d01-ts

      96


*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP.. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
*Mẫu văn phiên bản giải trình của đơn vị chức năng Mẫu số D01b-TS ban hành dĩ nhiên Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm thôn hội Việt Nam


Đơn vị:……….

Bạn đang xem: đơn đề nghị mẫu d01-ts

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc---------------

Số:……………..

……………., ngày … tháng … năm ……….

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………

- Tên đơn vị: ...........................................................................................................................

- Mã số cai quản lý: ......................................................................................................................

Nội dung:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Lý do:

...............................................................................................................................................

Xem thêm: Download Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Miễn Phí Nên Dùng Hiện Nay, Tải Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đề nghị cơ sở bảo đảm làng mạc hội xem xét, giải quyết theo chính sách.

Thủ trưởng solo vị(Ký, đóng vệt với ghi rõ chúng ta tên)


Tên 1-1 vị:…………………

Mã số:………………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

(Kèm theo công văn uống số: ………….. ngày…………….)