Giải Bài Tập Toán 10 Trang 105

      148

Cho nhiều thức bậc hai: (fleft( x ight) = ax^2 + bx + c;;left( a e 0 ight),;;)(Delta = b^2 - 4ac.)

+) Nếu (Delta 0) thì (f(x)) luôn luôn cùng vết với hệ số (a) khi (x x_2,) trái vết với hệ số (a) Khi (x_1 0).

(Rightarrow 5x^2- 3x + 1 > 0 , ∀x ∈mathbb R)


Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 trang 105

LG b

(- 2x^2 + 3x + 5);

Lời giải chi tiết:

Tam thức bậc hai (- 2x^2 + 3x + 5) gồm thông số (a=-2x = - 1 hfill cr x = 5 over 2 hfill cr} ight.)

Ta có bảng xét dấu:

*

Vậy ( - 2x^2 + 3x + 5  dfrac52.)

( - 2x^2 + 3x + 5 >0) với (- 1 0, ∀x ≠ - 6.)


LG d

((2x - 3)(x + 5)).

Lời giải đưa ra tiết:

((2x - 3)(x + 5)=2x^2+7x-15)

((2x - 3)(x + 5) = 0 Leftrightarrow left< matrixx = - 5 hfill cr x = 3 over 2 hfill cr ight.)

Ta gồm bảng xét dấu:

*

Vậy ((2x - 3)(x + 5) > 0) với (x dfrac32.)

((2x - 3)(x + 5)

*
Bình luận

Xem thêm: Lập Trình Giải Phương Trình Bậc 2 Trong C, Lập Trình C: Giải Phương Trình Bậc 2

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*


*
*

Cảm ơn bạn đang áp dụng Loigiaitốt.com. Đội ngũ gia sư đề xuất nâng cao điều gì để chúng ta mang đến bài viết này 5* vậy?