HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM Q1=10^-8 Q2=-3.10^-8 ĐẶT TRONG KHÔNG KHÍ TẠI HAI ĐIỂM A VÀ B CÁCH NHAU 8CM

      226
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hai điện tích điểm q1 = +3.10-8 C và q2 = -4.10-8 C lần lượt đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng 0. Điểm nằm trên đường thẳng AB

A. ngoài đoạn AB, gần B hơn và cách B là 64 cm.

Bạn đang xem: Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-3.10^-8 đặt trong không khí tại hai điểm a và b cách nhau 8cm

B. ngoài đoạn AB, gần A hơn và cách B là 45 cm.

C. ngoài đoạn AB, gần B hơn và cách B là 52 cm.

D. ngoài đoạn AB, gần A hơn và cách B là 52 cm.


*

Đáp án là D

Vì q1.q2

r lon - r nho = AB r lon r nho = q lon q nho ; q 1


Hai điện tích điểm q1 = +3.10-8 C và q2 = -4.10-8 C lần lượt đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng 0. Điểm nằm trên đường thẳng AB

A. ngoài đoạn AB, gần B hơn và cách B là 64 cm.

B. ngoài đoạn AB, gần A hơn và cách B là 45 cm.

C. ngoài đoạn AB, gần B hơn và cách B là 52 cm.

D. ngoài đoạn AB, gần A hơn và cách B là 52 cm.


Hai điện tích điểm q 1 = + 3 . 10 - 8 C và q 2 = - 4 . 10 - 8 C lần lượt được đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Điểm đó nằm trên đường thẳng AB

A. ngoài đoạn AB, gần B hơn và cách B là 64 cm.

B. ngoài đoạn AB, gần A hơn và cách A là 45 cm.

C. ngoài đoạn AB, gần B hơn và cách B là 52 cm.

D. ngoài đoạn AB, gần A hơn và cách A là 52 cm.

Xem thêm: Cách Đặt Câu Hỏi Trên Yahoo Answers, Yahoo Answers


Hai điện tích điểm q 1 = + 3 . 10 - 8 C và q 2 = - 4 . 10 - 8 C lần lượt được đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Điểm đó nằm trên đường thẳng AB

A. Ngoài đoạn AB, gần B hơn và cách B là 64cm

B.Ngoài đoạn AB, gần A hơn và cách A 45cm

C.Trong đoạn AB, gần B hơn và cách B là 52cm

D.Ngoài đoạn AB, gần A hơn và cách A là 52cm


Hai điện tích điểm q 1 = + 3 . 10 - 8 C và q 2 = - 4 . 10 - 8 C lần lượt được đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Điểm đó nằm trên đường thẳng AB

A.Ngoài đoạn AB gần B hơn cách B là 64,64 cm

B.Ngoài đoạn AB gần A hơn và cách A là 45,65cm

C.Trong đoạn AB gần B hơn và cách B là64,64 cm

D.Ngoài đoạn AB gần A hơn và cách A là 64,64 cm


Hai điện tích điểm q 1 = 10 - 8 C và q 2 = - 3 . 10 - 8 C đặt trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm. Đặt điện tích điểm q = 10 - 8 C tại điểm M trên đường trung trực của đoạn thẳng AB và cách AB một khoảng 3 cm. Lấy k = 9.109 N . m 2 / C 2 . Lực điện tổng hợp do q 1 và q 2 tác dụng lên q có độ lớn là

A. 1 , 23 . 10 - 3 N.

B. 1 , 14 . 10 - 3 N.

C. 1 , 44 . 10 - 3 N.

D. 1 , 04 . 10 - 3 N


Hai điện tích điểm

*
*
lần lượt được đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Điểm đó nằm trên đường thẳng AB

A.ngoài đoạn AB, gần B hơn và cách B là 64 cm.

B.ngoài đoạn AB, gần A hơn và cách A là 45 cm.

C.ngoài đoạn AB, gần B hơn và cách B là 52 cm.

D.ngoài đoạn AB, gần A hơn và cách A là 52 cm.


Tại hai điểm A, B trong chân không có hai điện tích điểm q 1 = 16 . 10 - 10 C và q 2 = - 9 . 10 - 10 C . Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C nằm cách A đoạn 4 cm, cách B đoạn 3 cm bằng bao nhiêu? Biết AB = 5 cm.

A. 9000 V/m

B. 18000 V/m

C . 9000 2 V / m

D . 0 , 9 2 V / m


Cho hai điện tích điểm q1, q2 đặt tại A và B, AB= 2 cm. Biết q1 + q2 = 7.10-8 C và điểm M cách q1 là 6 cm, cách q2 là 8 cm có cường độ điện trường bằng E = 0. Tìm q1 và q2 ?

A. q1= -9.10-8C, q2= 16.10-8C

B. q1= 9.10-8C, q2= 16.10-8C

C. q1= -16.10-8C, q2= 9.10-8C

D. q1= 16.10-8C, q2= -9.10-8C


Hai điện tích q 1 , q 2 đặt lần lượt tại hai điểm A và B trong không khí. Điện tích q 0 đặt tại điểm M nằm trên đoạn thẳng AB và gần B hơn. Biết q0 cân bằng