Tuyển tập những bài toán hay và khó lớp 5 phần hình học

      98

Một số bài xích tập.

Bạn đang xem: Tuyển tập những bài toán hay và khó lớp 5 phần hình học

Bài 1. Tính diện tích S hình tròn trụ, biết chu vi hình tròn là 18,84cm

Giải:

Bán kính hình tròn trụ là: 18,84 : 2 : 3,14 = 3 (cm)

Diện tích hình trụ là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Đáp số: 28,26 cmét vuông.

Bài 2.

Cho hình trụ tâm O với hình vuông ABCD có đường chéo cánh AC = 12cm. Tính diện tích phần sơn màu.

*

Giải:

Hình vuông ABCD cũng là một trong hình thoi bao gồm hai tuyến đường chéo bằng nhau

Vậy diện tích S hình vuông vắn ABCD là: 12 x 12 : 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AMOQ là: 72 : 4 = 18

Ta thấy diện tích hình vuông AMOQ đó là tích của nhị cạnh OM x OQ

Vậy diện tích hình tròn trụ là: 18 x 3,14 = 56,52 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là: 72 – 56,52 = 15,48 (cm2)

Đáp số: 15,48 cm2

Bài 3. Cho hình vuông vắn ABCD gồm tư đỉnh nằm tại hình tròn trụ trung tâm O, nửa đường kính 3cm. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn và diện tích hình vuông kia.

*

Giải:

Diện tích hình tròn trụ là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Độ dài đường chéo AC là: 3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông là: 6 x 6 = 36 (cm2)

Tỉ số phần trăm của diện tích hình trụ và diện tích hình vuông vắn là:

28,26 : 36 x 100% = 78,5 (%)

Đáp số: 78,5 %.

Bài 4. Cho hình vuông vắn ABCD cùng hình tròn tâm O gồm đường kính bởi độ dài cạnh hình vuông. Tìm tỉ xác suất của diện tích S hình tròn và ăn diện tích hình vuông vắn kia.

*

Giải:

Diện tích hình trụ trung tâm O nửa đường kính r là: r x r x 3,14

Ta có: AB = r x 2

Diện tích hình vuông vắn ABCD là: r x 2 x r x 2 = r x r x 4

Tỉ số diện tích S hình trụ cùng hình vuông vắn là:

*
Bài 5. Hình vuông ABCD có 4 đỉnh nằm trên hình tròn trọng tâm O. Tìm tỉ số xác suất của diện tích phần đánh màu và diện tích hình vuông vắn ABCD.

*

Giải:

*

Coi nửa đường kính hình tròn trụ là 1centimet thì độ dài con đường chéo cánh BD = AC = 2cm

Diện tích hình tròn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích hình vuông là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích phần sơn màu: 3,14 – 2 = 1,14 (cm2)

Tỉ số Phần Trăm diện tích S phần sơn màu và diện tích hình vuông là:

1,14 : 2 = 57 (%)

Bài 6. Hình vẽ bao gồm nhị hình vuông vắn cùng một hình tròn trụ. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích S hình vuông MNPQ và hình vuông ABCD.

Xem thêm: Tâm Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Cân, Tính Chất Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Cân

*

Giải:

*

Coi nửa đường kính hình tròn trụ là 1cm thì độ dài hai đường chéo MPhường với NQ của hình vuông MNPQ là 2cm.

Diện tích hình vuông vắn MNPQ là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2)

Độ dài cạnh hình vuông ABCD chủ yếu bằng đường kính hình tròn

=> Độ dài cạnh hình vuông vắn là 2cm

Diện tích hình vuông ABCD là: 2 x 2 = 4 (cm2)

Tỉ số diện tích hình vuông vắn MNPQ với hình vuông vắn ABCD là: 2 : 4 = 1/2

Bài 7. Hình vẽ bên bao gồm hai hình trụ cùng một hình vuông vắn. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích S hình tròn trụ nhỏ nhắn cùng hình tròn to.

*

Giải:

*

Coi bán kính hình trụ nhỏ bé là 1centimet.

Diện tích hình trụ bé bỏng là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Cạnh hình vuông là 2cm

Diện tích hình vuông là: 2 x 2 = 4 (cm2)

Ta thấy diện tích tam giác AOB = 1/4 diện tích hình vuông ABCD

Diện tích tam giác AOB là: 4 : 4 = 1 (cm2)

=> OA x OB : 2 = 1

=> OA x OB = 1 x 2 = 2

Diện tích hình trụ mập là: 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Tỉ số Xác Suất diện tích S hình tròn trụ bé nhỏ và ăn mặc tích hình tròn Khủng là:

3,14 : 12,56 = 25 (%)

Bài 8. Hình vẽ mặt gồm hình chữ nhật cùng nhì phần hình trụ (2) cùng (3). Mỗi phần hình tròn là ¼ hình tròn trung tâm D với chổ chính giữa C; bán kính DA với CB. Tìm tỉ số Xác Suất của diện tích S (1) và ăn mặc tích hình chữ nhật.

*

Giải:

Coi bán kính hình tròn là 1centimet ta có:

Tổng diện tích hình (2) và hình (3) thiết yếu bằng ½ diện tích S hình tròn bán kính 1cm. Vậy diện tích S hình (2) với hình (3) là:

(1 x 1 x 3,14) : 2 = 1,57 (cm2)

Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều rộng lớn là 1centimet, chiều lâu năm là 2cm. Vậy diện tích S hình chữ nhật ABCD là: 1 x 2 = 2 (cm2)

Diện tích hình (1) là: 2 - 1,57 = 0,43 (cm2)

Tỉ số xác suất diện tích S (1) cùng hình chữ nhật ABCD là:

0,43 : 2 = 21,5 (%)

Bài tập từ bỏ luyện.

Bài 1. Tính diện tích hình tròn biết chu vi hình trụ là:

a) C = 9,42dm

b) C = 15,7m

c) C = trăng tròn,096cm

Bài 2. Cho hình vuông vắn ABCD gồm cạnh 4cm. Trong hình vuông gồm tư nửa hình tròn trụ đều nhau với cắt nhau tạo ra thành cành hoa bốn cánh. Tính diện tích bông hoa đó.

*

Bài 3. Cho nhị hình tròn: Hình tròn vai trung phong E bao gồm đường kính AO và hình tròn vai trung phong O có 2 lần bán kính AB.

a) Chu vi hình tròn trụ bự vội từng nào lần hình tròn nhỏ nhắn.

b) Diện tích hình tròn mập cấp bao nhiêu lần hình trón nhỏ nhắn.

*

Bài 4. Cho hình chữ nhật ABCD gồm cạnh 4centimet. Hai hình tròn trụ trung khu A với trung khu C cùng gồm nửa đường kính 4centimet. Tính diện tích S phần tô màu.

*

Bài 5. Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 5centimet. Hai cung tròn trung tâm D cùng trọng điểm C tất cả thuộc nửa đường kính r = DA = CB giảm cạnh DC trên G với E.

a) So sánh diện tích S phần 1 cùng phần 2, biết diện tích hình chữ nhật bởi nửa diện tích hình tròn vai trung phong D, nửa đường kính r.